Zaakceptuj ciasteczka by skorzystać

Polityka Prywatności

POLITKA PRYWATNOŚCI

Spółka InterAPI dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych odbywało się w bezpieczny sposób. Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem, dlatego też
w niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy Cię poinformować o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych.

Spis treści

1. Administrator danych osobowych 2

2. Inspektor Ochrony Danych 2

4. Cele przetwarzania Twoich danych 3

5. Czas przetwarzania danych osobowych 3

6. Przysługujące Ci prawa 4

7. Skarga do Prezesa UODO 5

8. Odbiorcy danych 5

9. Obowiązek podania danych 5

10. Profilowanie 5

11. Pliki cookie 5


 

 1. Administrator danych osobowych


 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje
o celu i sposobie przetwarzania danych jest Spółka InterAPI Sp.z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16.

Z administratorem możesz się skontaktować:

 1. telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 696 762 296,

 2. korespondencyjnie, przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki InterAPI,

 3. mailowo, pisząc wiadomość na adres sklep@equidea.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych


 

Informujemy, że w Spółce InterAPI został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować:

 1. mailowo, pisząc wiadomość na adres: IOD@interapi.pl.,

 2. korespondencyjnie, przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki InterAPI.


 

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w szczególności będzie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych


 

L.P.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1

obsługa i prowadzenie indywidualnego konta użytkownika na stronie internetowej Administratora

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2.

wykonywanie połączeń telefonicznych związanych z obsługą konta użytkownika sklepu Equidea

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3

świadczenie usług drogą elektroniczną (udostępnienie ofert administratora)

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4

Realizacja zamówień na produkty administratora złożonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

5

Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązki podatkowe, rachunkowe).

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ordynacji podatkowej)

6

Rozpatrzenie oraz odpowiedź na złożoną reklamację / rękojmię

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)

7

Działania Marketingowe (przesyłanie informacji handlowych o produktach lub usługach administratora w formie wiadomości e-mail „Newsletter”)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

8

Obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń)

9

Cele analityczne oraz statystyczne

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – poprawa stosowanych funkcjonalności oraz świadczonych usług)

10

Obsługi udostępnionego formularza kontaktowego oraz identyfikacji nadawcy wiadomości

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja Klienta oraz udzielenie odpowiedzi)


 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4. W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane będziemy przetwarzać do czasu jego realizacji lub wniesienia sprzeciwu.

 1. Przysługujące Ci prawa


 

Informujemy, że na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość
z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

 1. Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

 1. Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

 1. Prawo do przeniesienia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy
w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.


 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Skarga do Prezesa UODO


 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

 1. Odbiorcy danych


 

Informujemy, że odbiorcami Twoich danych osobowych, będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, którą z nami zawarłeś (firmy zapewniające środki transportu, usługi płatnicze), jak również podmioty dostarczające nam systemy teleinformatyczne.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wtyczek społecznościowych dane osobowe będą przekazywane do usługodawców portali społecznościowych, tj. (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F), które stają się administratorem danych osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych


 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych może uniemożliwić zawarcie oraz wykonanie umowy.

 1. Profilowanie


 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą profilowane w celach marketingowych (na podstawie danych uzyskanych w związku z korzystaniem ze strony Equidea.pl będziemy mogli przedstawić Panu/Pani dostosowaną dla Pana/Pani osoby treść informacji marketingowej lub reklamę). ,
a w tym profilowane w celach marketingowych. Dla tego celu wykorzystujemy adres IP urządzenia, użytą przeglądarkę, lokalizację (kraj), system operacyjny, odwiedzane strony na naszym serwerze.
W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies (marketingowe, śledzące, analityczne), jeżeli
nie wyrażasz zgody na tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pliki cookie


 

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 

 1. dostosowania zawartości strony internetowej administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 3. utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej.


 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy:

    a) Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamieci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).

    b) Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.

    c) Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.

    d) Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.

    e) Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.

    f) Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.

    g) Google Analytics, tj. Internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Analytics możemy pozyskiwać statystki oraz raporty dotyczące sposobu korzystania przez internautów z naszej strony internetowej. Informujemy, że używamy Google Analytics z aktywowaną anonimizacją adresu IP (Twój adres zostanie skrócony przez Google). Informujemy, że możesz zapobiec wykorzystywaniu plików cookies analitycznych poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

    h) Facebook używając na stronie przyciski "Lubię to", "Rekomenduj", "Podziel się" użytkownik loguje się w serwisie Facebook. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Facebook. Polityka prywatności Facebook

Jeśli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były przechowywanie pliki cookie możesz skonfigurować tak przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie. Możesz zezwolić na przechowywanie cookies tylko w indywidualnych przypadkach. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny. Informacje na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.

Media społecznościowe

Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wtyczki społecznościowe, poniżej wskazanych podmiotów:

 1. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

W celu ochrony Twoich danych osobowych wprowadziliśmy rozwiązanie zgodnie z którym wtyczki społecznościowe są domyślnie wyłączone, w związku z czym Twoje dane osobowe nie są przesyłane usługodawcom sieci społecznościowych. Możesz jednak włączyć wtyczki społecznościowe, jednocześnie zgadzając się na przesyłanie Twoich danych osobowych w zakresie https://www.facebook.com/privacy/explanation do usługodawców sieci społecznościowych. W każdej chwili możesz wyłączyć media społecznościowe

z panelu naszej strony internetowej. Informujemy jednocześnie, że o ile jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych, usługodawca tej sieci może powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim kontem osobistym w przypadku włączenia wtyczek społecznościowych. Jeżeli skorzystasz
z usług mediów społecznościowych (np. poprzez kliknięcie „Lubię to”) informacje są przesyłane do sieci społecznościowej FB i tam przechowywane. Nawet jeżeli nie jesteś użytkownikiem sieci społecznościowej, a włączyłeś wtyczkę mediów społecznościowych, usługodawca sieci social media może uzyskać dane na Twój temat (a w tym adres IP, informacje o przeglądarce, czy systemie operacyjnym). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminach / politykach prywatności sieci społecznościowych social media. Informujemy, że o ile wyrazisz zgodę na wykorzystanie wtyczek społecznościowych, a w tym zgodę na przekazanie Twoich danych – usługodawca sieci społecznościowej staje się administratorem Twoich danych osobowych.