Polityka Prywatności

POLITKA PRYWATNOŚCI

Spółka Inter Api dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych odbywało się w bezpieczny sposób. Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem, dlatego też w niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy Cię poinformować o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych.

Spis treści

1. Administrator danych osobowych 1

2. Inspektor Ochrony Danych 1

3. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych 2

4. Cele przetwarzania Twoich danych 2

5. Czas przetwarzania danych osobowych 4

6. Przysługujące Ci prawa 4

7. Skarga do Prezesa UODO 5

8. Odbiorcy danych 5

9. Obowiązek podania danych 6

10. Profilowanie 6

11. Pliki cookie 6

12. Media społecznościowe 9


 

1.Administrator danych osobowych

 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych jest Spółka Inter Api Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16.

Z administratorem możesz się skontaktować:

 1. telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 22 724 84 97,
 2. korespondencyjnie, przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki Inter Api,
 3. mailowo, pisząc wiadomość na adres biuro@interapi.pl.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Informujemy, że w Spółce Inter Api został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować:

 1. mailowo, pisząc wiadomość na adres: IOD@interapi.pl.,
 2. korespondencyjnie, przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki Inter Api.

 

3.Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w szczególności będzie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

4.Cele przetwarzania Twoich danych


 

L.P.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1

Obsługa i prowadzenie indywidualnego konta użytkownika w sklepie internetowym Administratora (Equidea)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2.

Wykonywanie połączeń telefonicznych związanych z obsługą konta użytkownika sklepu Equidea

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3

Przesyłanie ofert produktów Administratora drogą elektroniczną

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4

Realizacja zamówień na produkty administratora złożonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

5

Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązki podatkowe, rachunkowe).

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ordynacji podatkowej)

6

Rozpatrzenie oraz odpowiedź na złożoną reklamację / rękojmię

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)

7

Działania Marketingowe (przesyłanie informacji handlowych o produktach lub usługach administratora w formie wiadomości e-mail „Newsletter”)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

8

Obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń)

9

Cele analityczne oraz statystyczne

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – poprawa stosowanych funkcjonalności oraz świadczonych usług)

10

Obsługa udostępnionego formularza kontaktowego oraz zapytań kierowanych mailowo, telefonicznie lub z wykorzystaniem czatu

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja osoby przesyłającej zapytanie oraz udzielenie odpowiedzi)

11

Rozpoczęcie współpracy handlowej, w tym identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działanie zmierzające do zawarcia umowy) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta)

12

Założenie oraz prowadzenie dedykowanego konta klienta B2B oraz identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – prowadzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz identyfikacja osób reprezentujących podmioty gospodarcze)

13

Rekrutacja pracowników i współpracowników

 


 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

 

Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4. W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane będziemy przetwarzać do czasu jego realizacji lub wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Przysługujące Ci prawa

 

Informujemy, że na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość
z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

 1. Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

 1. Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

 1. Prawo do przeniesienia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 1. Skarga do Prezesa UODO

 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

 

 1. Odbiorcy danych

 

Informujemy, że odbiorcami Twoich danych osobowych, będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, którą z nami zawarłeś (firmy zapewniające środki transportu, usługi płatnicze), jak również podmioty dostarczające nam systemy teleinformatyczne, zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia lub udostępnienia danych.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wtyczek społecznościowych lub korzystania z funkcji czatu, dane osobowe będą przekazywane do usługodawców portali społecznościowych, tj. (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F), które stają się administratorem danych osobowych.

 

 1.     Obowiązek podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów określonych w punkcie 4. Brak podania danych może uniemożliwić ich realizację.

 

 1. Profilowanie

 

Informujemy, że Twoje dane osobowe, po akceptacji niektórych plików cookies, będą profilowane, w celach marketingowych (np. na podstawie danych uzyskanych w związku z korzystaniem ze strony Equidea.pl będziemy mogli przedstawić Ci dostosowaną dla Ciebie treść informacji marketingowej lub reklamę). Dla tego celu wykorzystujemy adres IP urządzenia, użytą przeglądarkę, lokalizację (kraj), system operacyjny, odwiedzane strony na naszym serwerze. W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies (marketingowe, śledzące, analityczne), jeżeli nie wyrażasz zgody na tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Pliki cookie

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla Użytkownika, który ją odwiedza. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:

 

 1. dostosowania zawartości strony internetowej administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej,
 4. lepszego dopasowania przedstawianej oferty handlowej.


 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

    a) Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).

    b) Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.

 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies o następujących funkcjach:

a) Wymagane - takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej oraz mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa,

c) Statystyczne - takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowych,

d) Preferencyjne - takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

e) Marketingowe - takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Statystyczne, preferencyjne oraz marketingowe pliki cookies oparte są na zgodzie Użytkownika, wyrażonej w banerze. Brak zgody może być wyrażony przez baner lub ustawienia przeglądarki. Przeglądarka może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookie w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookie udostępnionymi przez następujących producentów przeglądarek internetowych:

 

Firefox (Mozilla)

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera


Gdyby któryś z powyższych linków nie działał np. producent przeglądarki przeniósł informacje o cookie na inną podstronę, Użytkownik zawsze może skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć stosowne informacje np. wpisując „Safari czyszczenie cookie”.

Stosowanie ograniczeń przez Użytkownika w zamieszczaniu plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej administratora.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Wymagane pliki cookies są instalowane u Użytkownika ze względu na usprawiedliwiony interes Administratora polegający na poszczególnych funkcjach określonych w tabeli poniżej.

Poniżej Administrator przedstawia aktualne pliki cookies, czyli narzędzia wykorzystywane przez niego do monitorowania działania systemu oraz zachowań Użytkowników strony:

Nazwa

Kategoria

Dostawca

Ważność

Opis

gdprVendorList

Wymagane - Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Inter Api

trwały

Zgoda na ciasteczka. Ten plik cookie weryfikuje, czy odwiedzający odznaczył jakiekolwiek pliki cookie, moduły śledzące lub inne narzędzia do kierowania na grupę docelową.

lr_get_top_level_domain

Inter Api

sesyjny

Sprawdza zgodę na ciasteczka w nadrzędnej domenie

gdpr-auditId

Inter Api

1 rok

Sprawdza zmiany w ilości ciasteczek, by wyświetlać odpowiednie komunikaty o ciasteczkach użytkownikom strony. Automatyczny audyt ciasteczek.

JSESSIONID

Inter Api

sesyjny

Zachowuje stan użytkownika w żądaniach stron.

rc::a

Google

trwały

Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.

rc::c

Google

sesyjny

Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.

geo-location

 

Inter Api

1 dzień

Zapamiętuję lokalizację użytkownika by wyświetlić informację o ciasteczkach we właściwej wersji językowej

showAllReceiptPoints

Inter Api

trwały

Zapamiętuje wybrany przez użytkownika punkt odbioru towaru

__utma

Statystyczne - Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji.

Google

2 dni

Gromadzi dane o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także o datach pierwszej i ostatniej wizyty. Używany przez Google Analytics.

__utmb

Google

1 dzień

Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem wejścia użytkownika na stronę internetową. Używane przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty w witrynie.

__utmc

Google

sesyjny

Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem opuszczenia witryny przez użytkownika. Używane przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty w witrynie.

__utmt

Google

1 dzień

Służy do ograniczania szybkości żądań kierowanych do serwera.

__utmz

Google

6 miesięcy

Gromadzi dane o tym, skąd przyszedł użytkownik, z jakiej wyszukiwarki skorzystał, jaki odsyłacz został kliknięty i jakie hasło zostało użyte. Używany przez Google Analytics.

_ga

Google

2 lata

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.

_gat

Google

1 dzień

Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań

_gid

Google

1 dzień

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.

__fb_chat_plugin

Marketingowe - Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Facebook

trwały

Służy do śledzenia interakcji użytkownika z widżetem czatu na Facebooku.

_fbp

Facebook

3 miesiące

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

ads/ga-audiences

Google

sesyjny

Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika w Internecie w różnych witrynach. Remarketing

common/cavalry_endpoint.php

Facebook

sesyjny

Zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn internetowych, aby przedstawić bardziej trafną reklamę - umożliwia to również stronie internetowej ograniczenie liczby wyświetleń tej samej reklamy.

fr

Facebook

3 miesiące

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

messaging_plugin_https://equidea.pl/_639802946063576

Facebook

trwały

Służy do śledzenia interakcji użytkownika z widżetem czatu na Facebooku.

pagead/1p-user-list/#

Google

sesyjny

Śledzi, czy użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub zdarzeniami w wielu witrynach i wykrywa, w jaki sposób użytkownik nawiguje między witrynami. Służy do pomiaru działań reklamowych i ułatwia uiszczanie opłat za skierowanie między stronami internetowymi. Remarketing

test_cookie

Google

1 dzień

Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookies.

tr

Facebook

sesyjny

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.

acc_segment

Opineo

1 dzień

Rejestruje użytkownika dokonującego zakupy w celu weryfikacji jego opinii na stronie opineo.pl

 

12.             Media społecznościowe

 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej https://equidea.pl wykorzystujemy wtyczki społecznościowe, poniżej wskazanych podmiotów:

 1. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

W celu ochrony Twoich danych osobowych wprowadziliśmy rozwiązanie zgodnie z którym wtyczki społecznościowe są domyślnie wyłączone, w związku z czym Twoje dane osobowe nie są przesyłane usługodawcom sieci społecznościowych. Możesz jednak włączyć wtyczki społecznościowe, jednocześnie zgadzając się na przesyłanie Twoich danych osobowych w zakresie https://www.facebook.com/privacy/explanation do usługodawców sieci społecznościowych. W każdej chwili możesz wyłączyć media społecznościowe z panelu naszej strony internetowej. Informujemy jednocześnie, że o ile jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych, usługodawca tej sieci może powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim kontem osobistym w przypadku włączenia wtyczek społecznościowych.

Prowadzimy profile w mediach społecznościowych w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach treści i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Dodatkowo prowadzimy profile na portalach społecznościowych:

·        https://www.youtube.com/channel/UCpb34KIskLuPiXw6ja1rhbA

·        https://www.instagram.com/fairplay_horsefashion/

·        https://www.facebook.com/Equestrian.Fair.Play/

·        https://pl.pinterest.com/fairplayhorsefashion/

·        https://www.tiktok.com/@fairplayhorsefashion

 

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

 

 

Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji Polityki Prywatności.