Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EQUiDEA

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy EQUiDEA, dalej zwany Sklepem, dostępny pod adresem www.equidea.pl prowadzony jest przez firmę:

Inter Api Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 16

05-822 Milanówek

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym M.St. Warszawy w Warszawie XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS pod nr. KRS 0000171657 NIP 534-000-98-99 , REGON 006920144 Wysokość kapitału zakładowego : 50.000,-PLN w całości opłacony adres e-mail: sklep@equidea.pl nr tel. stacjon.: +48 227249931 lub GSM:+48 696762296
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu mogą być składane na adres wskazany w ust. 1 powyżej lub na adres Equidea.pl Chrzanów Mały 44 - Hala C1, 05-825 Chrzanów Mały,.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż sprzętu jeździeckiego.

 3. W celu korzystania ze sklepu niezbędnymi są:

 4. posiadanie dostępu do Internetu,

 5. posiadanie adresu e-mail,

 6. zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0),

 7. akceptacja plików „cookies”,

 8. zainstalowanie wtyczki Flash Player.

 9. Sklep stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 

DZIAŁ II

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

 2. Sklep jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.

 3. Wszystkie ceny podawane przez Sklep zostały określone w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony i dostępny jest pod adresem :
  https://equidea.pl/dostawa-i-platnosc,1006,pl.html , czyli w cenniku dostaw dokonywanych wyłącznie przez kuriera, w zależności od wagi i wymiarów paczki .

 

Całkowite koszty dostawy wybranego koszyka produktów są widoczne dla Klienta przed dokonaniem końcowego zamówienia/zakupu.

 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy (określonej w niniejszym Regulaminie) w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci :

 2. poprzez wysłanie na, wskazany podczas składania zamówienia, adres e-mail: potwierdzenia zamówienia lub faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy , wzorca treści lub formularza odstąpienia od umowy oraz linków do samodzielnego pobrania niniejszego regulaminu,

 3. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy, wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy.

 4. Sklep informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w ofercie.

 5. Sklep nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 8. dodanie do koszyka produktu,

 9. wybór rodzaju dostawy,

 10. wybór rodzaju płatności,

 11. wybór miejsca wydania rzeczy,

 12. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 13. Zawarcie umowy z Klientem, będącym konsumentem, następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 14. Realizacja zamówienia Klienta, będącego konsumentem, płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sklep.

 15. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep, o czym informuje on Klienta niezwłocznie po złożeniu przez niego zamówienia.

 16. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu.

 17. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 3-ch dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia, a dla zamówień złożonych z wielu produktów, w najdłuższym terminie z określonych w potwierdzeniu zamówienia. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 18. Zakupiony przedmiot umowy jest, wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży, wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w ust. 4 pkt. b) powyżej.

 19. Sklep obsługuje tylko Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

 

DZIAŁ III

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącego konsumentem, przysługuje, na podstawie art. 27 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako UOPK), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 UOPK.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu odbioru przez Klienta rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Klient, będący konsumentem, może złożyć na formularzu ( Załącznik nr 2 ) dostępnym w dalszej części niniejszego Regulaminu lub, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do UOPK, dostępny pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827 ,a także w innej formie zgodnej z UOPK.

 4. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi, będącemu konsumentem, na e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu przy rejestracji, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Klient, będący konsumentem, ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Klient, będący konsumentem, odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

 8. Klient, będący konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego przez Klienta będącego konsumentem, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, a jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi będącemu konsumentem dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 UOPK.

 10. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Klientowi będącemu konsumentem, zgodnie z art 38 UOPK nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 13. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 17. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 18. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 19. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

 20. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient , będący konsumentem, ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty otrzymania produktu.

2.Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę Klient będący konsumentem, może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy , chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna,

 2. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3. Jeżeli Klient jest konsumentem, może, zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo, zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta, będącego konsumentem, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

4. Klient może formalnie zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną lub listownie lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych wskazanych w Dziale I ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokumentu potwierdzającego nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). W rozpatrzeniu reklamacji pomaga dosłanie zdjęcia wady produktu. Można również skorzystać z załączonego FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

6. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o dalszym postępowaniu. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 

DZIAŁ V

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA

1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:

 1. w momencie dostarczenia zamówienia - „za pobraniem”,

 2. systemem płatności on-line Przelewy24.

 3. systemem płatności on-line PayU

 4. przelewem na konto: 
  Bank BG¯ Paribas S.A.:
  PL 36 1750 0009 0000 0000 2140 2206

 

DZIAŁ VI

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

    1. Informujemy, że administratorem danych Klientów sklepu internetowego EQUIDEA.pl jest Inter Api Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16.
    2. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak podania danych może uniemożliwić Klientowi skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora. Dane osobowe pozyskiwane są w szczególności na etapie zakładania konta użytkownika, 
w procesie składania zamówień w sklepie internetowym oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. formularze kontaktowe).
    3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania kopi danych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
    4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Klient może cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem. 
    5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
    6. Klient oświadcza, że podane dane są zgodne z prawą oraz, że są to jego dane. 

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce: http://equidea.pl/regulamin,1,pl.html. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sklep o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient będący konsumentem wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta będącego konsumentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr.1

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy..

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas :

Sklep Equidea.pl

ul. Kazimierzowska 16, 05-822 Milanówek

adres mailowy: sklep@equidea.pl

nr tel. stacjon.: +48 227249931 lub GSM:+48 696762296

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z podanego poniżej(Załącznik nr.2) wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy/towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz/towar niezwłocznie na adres Equidea, Chrzanów Mały 44 - Hala C1, 05-825 Chrzanów Mały, Polska, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

ZAŁĄCZNIK nr.2: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)